Przedszkolne wychowanie do wartości.

Przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje konferencję Dziecko wobec wartości, która jest realizowana w ramach projektu Przedszkolne wychowanie do wartości.


Jaki jest cel akcji, z Markiem Nawarą, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia ks. Ireneusz Okarmus.
Gość Krakowski.

Ks. Ireneusz Okarmus: Czemu służy projekt Przedszkolne wychowanie do wartości?

Marek Nawara: Sądzimy, że dzięki niemu przedszkola będą podejmować taką pracę wychowawczą, która wprowadzi dziecko w świat uniwersalnych wartości etycznych. Ten projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 r. Tegoroczna konferencja połączona z dyskusją panelową pod nazwą: Dziecko wobec wartości podkreśla rolę wychowania przedszkolnego w edukacji dzieci.

Skąd pomysł zorganizowania przez samorząd województwa Małopolskiego takiej konferencji i do kogo jest ona adresowana?

Najmłodsze pokolenie jest poddane presji, jaka jest związana z wychowaniem. To wynika z trendów światowych. Dlatego chcieliśmy mieć, niczego nie ujmując rodzicom, trochę pozytywnego wpływu na proces wychowawczy najmłodszego pokolenia i upowszechniać wartości etyczne, które były bardzo dobrze znane, kiedy Ojcem Świętym był Jan Paweł II. Konferencja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dyrektorów placówek edukacyjnych, instytucji specjalistycznych, rodziców, a także dyrektorów organów prowadzących, takich jak gminy. Chcemy zachęcić nauczycieli przedszkoli do podejmowania trudu wychowania dzieci do wartości i pomagać w ten sposób rodzicom, jak również wzbogacać warsztat pracy nauczycieli, by bardziej wszechstronnie potrafili wychować dzieci do wartości etycznych. – Jak to zrobić, aby nauczyciele w przedszkolu chcieli i umieli przekazywać dzieciom świat wartości? Można to osiągnąć przez permanentne dokształcenie nauczycieli. Oni muszą zrozumieć, że zdobywanie wiedzy, na przykład na takich konferencjach, jakie organizujemy, ułatwi im pracę w formowaniu młodego pokolenia. Dobrze byłoby opierać wychowanie nie tylko w przedszkolu, ale także w szkołach podstawowych gimnazjach i szkołach średnich na wartościach płynących z Dekalogu, bo one są przecież wartościami ogólnoludzkimi. Cieszy mnie, że w tym roku jest więcej uczestników niż w roku ubiegłym. Obecnie organizujemy konferencje w Tarnowie (3 listopada), Krakowie (5 listopada) i w Nowym Sączu (15 listopada). Razem weźmie w niej udział około 600 osób, podczas gdy w ubiegłym roku w konferencjach uczestniczyło około 400 osób.