Konferencji Newsweek Biznes Odpowiedzialny

List Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary do uczestników
Konferencji Newsweek Biznes Odpowiedzialny Hotel, Qubus, Kraków, 12 lutego 2008 roku.

Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo!

        Uprzejmie dziękuję, za zaproszenie do udziału w debacie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – Corporate Social Responsibility, w skrócie CSR, która odbywa w Krakowie w ramach wydarzeń z cyklu Newsweek Biznes Odpowiedzialny, w dniu 12 lutego 2008 roku.

        Pozwólcie Państwo, że w swojej wypowiedzi skupię się na roli, jaką w procesie tworzenia warunków życia mieszkańców i budowania pozycji ekonomicznej regionu odgrywa Województwo Małopolskie.

        Na wstępie chciałbym zauważyć, że szanse jakie mają dziś mieszkańcy Krakowa i Małopolski są pochodną szans wszystkich Polaków. Szanse te tworzy obecnie polityka Unii Europejskiej, której jesteśmy szczególnymi beneficjentami. Wykorzystanie pieniędzy z funduszy unijnych w maksymalnie proinwestycyjny sposób stanowi jedyną drogę do sukcesu i stwarza szansę na rozwój regionu we wszystkich dziedzinach aktywności ekonomicznej, społecznej, kulturalnej czy naukowej.

        Województwo Małopolskie jako decydent w zakresie dystrybucji środków unijnych na obszarze Małopolski jest czymś w rodzaju korporacji, której członkami są wszyscy mieszkańcy regionu. Spoczywa więc na nas szczególna odpowiedzialność w zakresie budowy równowagi między efektywnością planowanych inwestycji, ich dochodowością a interesem społecznym, rozumianym jako akceptacja polityki regionalnej Zarządu Województwa przez ogół mieszkańców Województwa.

        Strategia CSR jest więc z natury rzeczy wpisana w strategię regionalną, kontrolowaną społecznie, nie tylko w ramach cyklicznych wyborów władz samorządowych, ale także w ramach stałych konsultacji społecznych decyzji podejmowanych przez te władze.

        Od 2004 roku Polska funkcjonuje w strukturach Unii Europejskiej. Jako członek UE staliśmy się podmiotem polityki  wspólnotowej, w tym także polityki regionalnej Unii. W latach 2007-2013 przed Województwem Małopolskim otwierają się możliwości finansowania nowych przedsięwzięć na niespotykaną dotychczas skalę. Z budżetu Unii Europejskiej spłynie do Małopolski około 1,8 mld euro. Zgodnie ze strategią rozwoju regionalnego szczególny nacisk położony zostanie na przedsięwzięcia, które służyć będą podniesieniu konkurencyjności regionu nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej.

        Obok wydatków na budowę i modernizację dróg, ochronę środowiska i bezpieczeństwo znaczne środki zostaną przeznaczone na inwestycje w kapitał ludzki – tu suma kształtuje się na poziomie niemal 600 milionów euro – jako podstawę dla rozwoju nowoczesnych technologii i efektywnej współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

        W kontekście perspektywy finansowej na lata 2007-2013 przygotowany i wynegocjowany został z Komisją Europejską Małopolski Regionalny Program Operacyjny będący podstawowym dokumentem służącym realizacji polityki rozwoju regionu. Łączy on w sobie założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa Małopolskiego.

        Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, Krakowski Obszar Metropolitalny, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna.  Podsumowując, główny cel Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce.

        Strategia CSR, polityka zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie interesu społecznego, także w wymiarze lokalnym a nawet sublokalnym, wszystko to przynosi konkretne efekty. Strategia Województwa to strategia odpowiedzialnego gospodarowania. Prowadzone działania obliczone są na wzrost zainteresowania inwestorów, budowanie silnych relacji ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi gmin i powiatów w regionie, poza tym na podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu wśród klientów, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

        Począwszy od roku 1999 kiedy to wystartował pierwszy regionalny program konsultacji społecznych strategii regionalnej „Małopolska Lista Szans” sukcesywnie prowadzimy działania mające na celu uwzględnianie zasady zrównoważonego rozwoju jako warunku odpowiedzialnego gospodarowania. Wszystkie projekty realizowane przez Województwo w latach 1999-2007 udało nam się przeprowadzić w oparciu o pełną akceptację społeczną. Jest to efekt przyjętych rozwiązań, w których aspekt społeczny oraz zagadnienia etyczne oraz ekologiczne odgrywają pierwszoplanową rolę.                  

Dziękuję za uwagę!
Życzę Państwu owocnych obrad i twórczej dyskusji, a gościom przyjemnego pobytu w Krakowie i miłych wspomnień z Małopolski.