Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce

Środowisko i geologia
Marek Nawara (wstęp)

Jednym z celów strategicznych rozwoju regionu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym regionu. Realizacja tego celu przyczyni się do oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz redukcji emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza w kontekście obserwowanego ostatnio intensywnego rozwoju gospodarki.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektywną metodą ograniczenia emisji do atmosfery nie tylko tzw. gazów cieplarnianych jak dwutlenek węgla, ale także takich zanieczyszczeń atmosfery, jak tlenki siarki i azotu oraz pyły. Zastosowanie tych źródeł do wytwarzania energii przynosi znaczny efekt ekologiczny zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Ponadto wykorzystanie energii odnawialnej może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.

Niniejsza publikacja będąca kontynuacją ubiegłorocznej edycji „Popularyzacji dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii” zawiera kolejne przykłady możliwości wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej oraz pochodzącej z biomasy w Małopolsce. Przedstawia rozwiązania techniczne infrastruktury służące do produkcji oraz przesyłu czystej energii, a także możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć.

Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie ekorozwoju i zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska pozwoli na podniesienie poziomu akceptacji społecznej dla działań zmierzających w kierunku rozwoju energii odnawialnej.

W konsekwencji działania te przyczynią się do poprawy stanu jakości środowiska przyrodniczego oraz zapobiegną nieodwracalnym zmianom klimatu. Żywię głęboką nadzieję, że wydawnictwo to wzbudzi zainteresowanie instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz odbiorców indywidualnych tematyką odnawialnych źródeł energii, a w efekcie spowoduje wzrost liczby podejmowanych inicjatyw na rzecz ich wykorzystania.