Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010

Środowisko i geologia
Marek Nawara (wstęp)

Osiągnięcie zrównoważonej gospodarki odpadami w Małopolsce wymaga wypracowania odważnej i spójnej strategii dostosowanej do możliwości technicznych, technologicznych i ekonomicznych regionu oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Plan gospodarki odpadami nakreśla wizję docelowego systemu gospodarki odpadami i formułuje kierunki działań i koniecznych do realizacji zadań, tworząc tym samym podstawy do wdrożenia niezbędnych inwestycji.

W procesie planowania istotną rolę odgrywają argumenty wszystkich uczestników: rządu, samorządów, służb planistycznych, wykonawców, organizacji ekologicznych, pracowników administracji, polityków, a przede wszystkim mieszkańców.

Przyjęta polityka musi zmierzać do tworzenia systemu zapewniającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Należy z jednej strony minimalizować ich ilość a z drugiej maksymalnie je wykorzystywać.

Kluczowym elementem wszelkich działań jest też edukacja ekologiczna, która wzmacnia świadomość społeczną związaną z zarządzaniem środowiskiem. Prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów i ich sortowanie ułatwia prowadzenie wielokierunkowych procesów recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, szczególnie odpadów niebezpiecznych.

Po czterech latach obowiązywania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XI/133/07 z dnia 24 września 2007 r. przyjął jego aktualizację.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 stanowi kontynuację głównych celów i kierunków polityki Województwa w zakresie gospodarki odpadami, a zarazem wprowadza do tej strategii nowe, mam nadzieję, bardziej skuteczne rozwiązania, które pozwolą mieszkańcom Małopolski w pełni korzystać z bogactwa naszej pięknej przyrody.