Program Konserwator – edycja 2008. Kultura.

Marek Nawara (wstęp)

Znaczenie procesu podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa na temat ochrony i opieki nad zabytkami, a w szczególności ich historycznej, artystycznej lub naukowej wartości, jest istotne z punktu widzenia realizacji zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkim Programie Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski.

W tym celu Samorząd Województwa Małopolskiego stworzył, w ramach programu „Konserwator”, możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy przy wykonywaniu czynności związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.

Mam przyjemność przekazać na Państwa ręce publikację dokumentującą osiągnięcia kolejnej – piątej edycji programu „Konserwator” w 2008 roku w zakresie poprawy rynku pracy poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia w sektorze usług kulturalnych i turystycznych. Mam nadzieję, że działania podjęte przez Samorząd Województwa Małopolskiego nadal przyczyniać się będą do zmniejszania wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych, a stałe podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia zabytków i krajobrazu kulturowego dla historii i kultury spowoduje wzrost poziomu opieki nad zabytkami w Małopolsce.