Samorząd Województwa Małopolskiego III kadencja

Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego uwzględniające lata 2006 – 2010. Zachęcam do lektury i proszę o ocenę zawartych w nim informacji z punktu widzenia Państwa codziennych doświadczeń jak również zrealizowanych planów. Mam nadzieję, że suma wiedzy, która zebrana została w tym wydawnictwie pozwoli na rzetelną recenzję wszystkich działań i inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w jego trzeciej kadencji.

We współczesnym świecie samorząd regionalny stał się uczestnikiem procesów globalnych. Dotyczą one zarówno gospodarki, życia społecznego, jak i duchowości. Misją samorządu jest nie tylko troska o przestrzeń materialną. Dba on również o utrwalenie regionalnej tożsamości, wspieranie inicjatyw obywatelskich, zachowanie i pomnażanie kulturowego dorobku pokoleń. Samorząd Województwa, jako decydent w zakresie dystrybucji środków budżetowych na swoim obszarze jest czymś w rodzaju korporacji, której członkami są wszyscy mieszkańcy regionu. Spoczywa, więc na nas szczególna odpowiedzialność w zakresie budowy równowagi między efektywnością planowanych inwestycji, ich dochodowością a interesem społecznym, rozumianym, jako akceptacja polityki regionalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa przez ogół mieszkańców.

Od 2004 roku Polska funkcjonuje w strukturach Unii Europejskiej. Jako członek
UE staliśmy się podmiotem polityki wspólnotowej, w tym także polityki regionalnej Unii.
W latach 2007-2013 przed samorządami otworzyły się możliwości finansowania nowych przedsięwzięć na niespotykaną dotychczas skalę. Fakt ten w szczególny sposób określał obszar aktywności Samorządu Województwa Małopolskiego w trzeciej kadencji. Małopolska postawiła przed sobą dwa cele: wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Tym priorytetom podporządkowany został sposób, w jaki wydawane były pieniądze z budżetu Województwa oraz programów unijnych: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Od początku trzeciej kadencji planując wydatki budżetowe staraliśmy się jak największą sumę pieniędzy kierować na inwestycje.
W roku 2007 było to niemal 45 %, w 2008 – 53,3 %, a w 2009 aż 63,4 % ogólnej sumy wydatkowanych środków. Postawiono na finansowanie przedsięwzięć, które przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki oraz poprawy spójności wewnątrz regionu. Priorytetowo potraktowane zostały inwestycje infrastrukturalne wspierające innowacyjność i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym pionierski projekt budowy szerokopasmowej sieci komputerowej na obszarze całego Województwa. Ponadto stawialiśmy na działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, turystyki, infrastruktury regionalnej, w tym transportowej i drogowej, ochrony zdrowia, rozwoju miast i wsi, ochronie przyrody, współpracy międzyregionalnej i kultury. Od początku istnienia samorządu regionalnego pieniądze przeznaczane na kulturę w Małopolsce stanowią szóstą część wydatków budżetowych. Pod koniec 2008 roku oddany został to użytku nowy budynek Opery Krakowskiej. To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych pierwszej, drugiej
i trzeciej kadencji Samorządu Województwa. Obecnie trwają prace nad lokalizacją nowej Filharmonii. Nadrzędne cele stanowiły również nauka i rozwój nowoczesnych technologii. Od stopnia korelacji w trójkącie badania – innowacje – edukacja zależy tempo rozwoju Małopolski. Z tego względu przy wykorzystaniu środków własnych i zewnętrznych stworzone zostały w regionie mechanizmy pozwalające na powstanie w tym trójkącie dodatniego sprzężenia zwrotnego. Małopolska dzisiaj to WSCHODZĄCY REGION WIEDZY, którego strategiczne kierunki rozwoju projektowane są w perspektywie następnego 10-lecia. W 2009 roku rozpoczął się proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Dokument, który znajduje się obecnie w fazie konsultacji z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój Województwa Małopolskiego określa cele i kierunki działań aż do roku 2020. Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom i znaleźć odpowiedzi na nowe pytania, tak by prowadzona przez nas polityka rozwoju pozwoliła zbudować Małopolskę nieograniczonych możliwości – region wiedzy i aktywności, silny tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiący z zasobów dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzący szanse na rozwój ludzi i gospodarki, atrakcyjny jako miejsce życia, pracy i spędzania wolnego czasu.

W imieniu własnym oraz Zarządu Województwa dziękuję Radnym Województwa Małopolskiego za głębokie oddanie sprawom naszej małopolskiej społeczności, aktywność
w projektowaniu wizji rozwoju Małopolski oraz zgodne działanie na rzecz jej urzeczywistnienia. Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego dziękuję za codzienną pracę, profesjonalizm działania oraz zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań innowacyjnych służących podniesieniu jakości realizacji powierzonych zadań.

Dziękuję również wszystkim osobom i instytucjom, z którymi dane nam było spotykać się na wspólnej drodze służby dla Małopolski i Małopolan. Z całego serca dziękuję za owocny współudział w pokonywaniu wielu trudów tej drogi, za pomoc i wsparcie. Głęboko wierzę, że współpracując szeroko i ściśle będziemy nadal osiągali wymierne sukcesy. Życzę tego Państwu i sobie, ale przede wszystkim Małopolsce i Małopolanom.

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego