Wspieramy współpracę nauki i biznesu

O nowych technologiach, współpracy nauki i biznesu oraz sieci szerokopasmowej
rozmawiamy z Markiem Nawarą, marszałkiem Małopolski.

Przyznanie Małopolsce roli koordynatora europejskiego Węzła Wiedzy i Innowacyjności wydaje się ważnym wydarzeniem w świetle strategii rozwoju województwa. Na czym polega ten projekt?

Wspólnota Wiedzy i Innowacji Zrównoważona Energia – Węzeł Krakowski to przedsięwzięcie koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum (partnerzy pochodzą z Niemiec, Polski, Szwecji, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji) w odpowiedzi na konkurs, ogłoszony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Polskimi partnerami węzła są m.in. AGH, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Główny Inspektorat Górnictwa, PGNiG. Utworzenie w Małopolsce węzła w ramach Wspólnoty „Zrównoważona energia” jest szansą na współpracę naukowców różnych uczelni, przedsiębiorstw przemysłowych i biznesu. To istotny krok w kierunku wypracowania własnych rozwiązań w zakresie Czystych Technologii Węglowych (jest to specjalność tematyczna polskiego Węzła), a dzięki takim działaniom budowana jest konkurencyjność europejskiego i polskiego przemysłu.

Małopolska skorzysta z udziału w tym przedsięwzięciu m.in. uzyskując dostęp do najnowocześniejszych technologii, wzmacniając powiązania małopolskich ośrodków naukowych, rozwijając współpracę świata nauki i biznesu. To także szansa na szybki rozwój gospodarczy regionu i budowanie wizerunku Małopolski jako nowoczesnego regionu.

Zaplanowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 7-15 lat, a roczny budżet projektu to 120-150 mln euro. Część funduszu (25 proc.) pochodzić ma z Komisji Europejskiej, ale znaczną część budżetu stanowić mają środki partnerów biznesowych i przemysłowych. Województwo małopolskie zadeklarowało wsparcie finansowe dla przedsięwzięcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które może wynieść do 21 mln euro.

Jakie inne działania mające przyczynić się do budowy „regionu wiedzy i innowacji”, podejmowane są w województwie?

Podstawowym narzędziem do budowania „regionu wiedzy i innowacji” jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013 (RSI), która umożliwia zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm. Część projektów wskazanych w RSI, głównie o charakterze innowacyjnym, znalazła się już w wykazie projektów kluczowych Małopolskiego RPO na lata 2007-2013 (np. Małopolskie Centrum Biotechnologii czy Miasteczko multimedialne).

Sposobem na rozwijanie innowacji jest projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”. Zakłada on znalezienie sposobów budowania partnerstwa nauki i gospodarki w celu wdrożenia prężnie funkcjonującego systemu brokerskiego i rozwijania otwartej innowacji.

Które z realizowanych inwestycji uważa Pan za najważniejsze dla pobudzenia gospodarczego regionu?

Przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa umieściliśmy w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, finansowanych z funduszy unijnych. Znajduje się tam 48 przedsięwzięć. Są wśród nich takie projekty, jak budowa obwodnic miast, modernizacja linii kolejowych, inwestycje w infrastrukturę i technologie medyczne, czy zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym.

Jedno z największych przedsięwzięć to budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Władze województwa podpisały list intencyjny z dwoma krakowskimi uczelniami – UJ i AGH, z którymi chcemy wybrać prywatnego inwestora i razem z nim zbudować sieć szerokopasmowego internetu, w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. To pierwszy taki projekt w kraju, bardzo dobrze oceniony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dzięki jego realizacji do końca 2013 roku dostęp do szerokopasmowego internetu mają uzyskać wszyscy przedsiębiorcy i instytucje publiczne w Małopolsce oraz 90-95 proc. gospodarstw domowych. Wartość całego projektu szacowana jest na 250-300 mln. zł. Liczymy na sukces trzech bardzo ważnych inicjatyw krakowskiego środowiska naukowo-badawczego: centrum Life Sciences, Centrum Nowoczesnych Materiałów i Nanotechnologii oraz Narodowego Centrum Terapii Hadronowej. Spore nadzieje wiążemy z ulokowaniem w Krakowie Narodowego Centrum Badań.

Forum Samorządowe – niezależny miesięcznik samorządu terytorialnego.
Nr 5/42