Współpraca w 3 wymiarach

Dziennik Polski 5.05.2010

Przyznanie Małopolsce roli koordynatora przedsięwzięcia Wspólnota Wiedzy i Innowacji Zrównoważona Energia – Węzeł Krakowski, pilotowanego przez krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, to ważne wydarzenie w świetle strategii rozwoju województwa. Nie jest to jednak jedyne działanie mające przyczynić się do budowy „regionu wiedzy i innowacji” w Małopolsce.

Małopolska dysponuje ogromnym potencjałem naukowym: 34 uczelnie wyższe, liczne centra badawczo-rozwojowe, drugie miejsce w kraju w zakresie wysokości nakładów na badania i rozwój. Takie zaplecze daje wielką szansę na budowanie silnej pozycji regionu. Kluczem do sukcesu jest jednak współpraca w zakresie trzech aspektów: władze publiczne – badania – przedsiębiorstwa.

Narzędziem, które umożliwia budowę „regionu wiedzy i innowacji”, poprzez zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm, jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013 (RSI). W przypadku większości działań, w ich realizację może włączyć się każdy, kto przygotuje odpowiedni projekt i wskaże źródło jego finansowania, np. w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki lub Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Część projektów wskazanych w RSI (głównie o charakterze inwestycyjnym, np. Małopolskie Centrum Biotechnologii czy Miasteczko Multimedialne) znalazła się już w wykazie projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ważnym przedsięwzięciem, którego celem jest zbliżenie małopolskiego świata nauki i świata biznesu, są organizowane cyklicznie raz w roku w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji.

Projekt Wspólnota Wiedzy i Innowacji Zrównoważona Energia – Węzeł Krakowski realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum (partnerzy pochodzą z Niemiec, Polski, Szwecji, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Polskimi partnerami węzła są m.in. AGH, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Uniwersytet Śląski, Tauron, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, LOTOS, PGNiG. Jak widać, daje to szansę na współpracę naukowców różnych uczelni, przedsiębiorstw przemysłowych i biznesu. To także istotny krok w kierunku wypracowania własnych rozwiązań w zakresie Czystych Technologii Węglowych (jest to specjalność tematyczna polskiego Węzła), a dzięki takim działaniom budowana jest konkurencyjność europejskiego i polskiego przemysłu. – Udział małopolskich uczelni i wiodąca rola AGH to docenienie pozycji uczelni z naszego regionu – podkreśla Marek Nawara, marszałek Małopolski. – Małopolska skorzysta z udziału w tym przedsięwzięciu, m.in. uzyskując dostęp do najnowocześniejszych technologii, wzmacniając powiązania małopolskich ośrodków naukowych, rozwijając współpracę świata nauki i biznesu. To także szansa na szybki rozwój gospodarczy regionu i budowanie wizerunku Małopolski jako nowoczesnego regionu.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na 7-15 lat, a jego roczny budżet to 120-150 mln euro. Część funduszy (25 proc.) na działalność Węzła Wiedzy i Innowacji Zrównoważona Energia ma pochodzić z Komisji Europejskiej (poprzez centralę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii), jednak znaczną część budżetu stanowić mają środki partnerów biznesowych i przemysłowych. Także województwo małopolskie – doceniając wagę i znaczenie projektu – zadeklarowało wsparcie finansowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które może wynieść do 21 mln euro.

Budowa „regionu wiedzy i innowacji”

Województwo angażuje się również w inne przedsięwzięcia mające przyczynić się do budowania innowacyjnej, opartej na wiedzy, gospodarki. Marszałek Nawara przypomina, że niedawno władze województwa podpisały list intencyjny z dwoma krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą. – Chcemy razem wybrać prywatnego inwestora i wraz z nim, w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zbudować sieć szerokopasmowego Internetu – mówi marszałek i dodaje: – To pierwszy taki projekt w kraju, bardzo dobrze oceniony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Kolejnym działaniem przyczyniającym się do budowy regionu wiedzy i innowacji jest np. projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”, który zakłada znalezienie sposobów budowania skutecznego partnerstwa nauki i gospodarki. Można jeszcze wymienić takie przedsięwzięcia, jak: Małopolska Noc Naukowców (cykliczna, coroczna impreza, której celem jest popularyzacja zawodu naukowca oraz nauki wśród mieszkańców Małopolski) czy też Plan Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim.

Inwestycje pobudzające gospodarkę

Marszałek Marek Nawara zapytany, które z inwestycji realizowanych na terenie województwa uważa za najważniejsze dla pobudzenia gospodarczego regionu, odpowiada: – Przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa umieściliśmy w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 finansowanych z funduszy unijnych.

W Wykazie Projektów Kluczowych znajduje się 48 przedsięwzięć. Są wśród nich takie projekty jak budowa obwodnic miast, modernizacji linii kolejowych, inwestycje w infrastrukturę i technologie medyczne oraz zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Jedną z największych inwestycji jest budowa wspomnianej już Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, dzięki której do końca 2013 roku dostęp do szerokopasmowego Internetu mają uzyskać wszyscy przedsiębiorcy i instytucje publiczne w Małopolsce, a także 90-95 proc. gospodarstw domowych. Wartość całego projektu jest szacowana na 250-300 mln zł. Powstałe w ramach projektu sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, czyli mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski. Realizacja projektu z pewnością doprowadzi do obniżenia barier inwestycyjnych, bowiem koszt dostępu do Internetu dla mieszkańców regionu będzie znacznie niższy.

Również budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju regionu. Inwestycja, szacowana na ponad 48 mln zł, otrzyma ponad 20 mln zł dofinansowania. Dla Krakowa istotnym przedsięwzięciem jest ponadto zbudowanie wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej (wartość projektu to 86 ml zł, dofinansowanie – 33 mln zł) oraz nowoczesnego Centrum Kongresowego (270 mln zł, dofinansowanie – 82,9 mln zł). – Stolicy regionu brakuje takich obiektów, w których mogłyby się odbywać duże imprezy krajowe i międzynarodowe, a te dwa przedsięwzięcia uzyskały dofinansowanie z MRPO – mówi marszałek Nawara.

Zdrowie, nauka i kultura

Inne ważne inwestycje to Zintegrowane Centrum Specjalistyczne Medycyny Ratunkowej, które dzięki unijnemu wsparciu powstanie przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (projekt wart ponad 72 mln zł ma zagwarantowane ponad 62 mln zł wsparcia). Ta sama placówka jest także liderem konsorcjum szpitali specjalistycznych, które budują Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych (projekt wart jest ponad 72 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść 61 mln zł). Planuje się, że centrum będzie ośrodkiem badawczym, leczniczym oraz edukacyjnym. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii medycznych umożliwi leczenie chorób cywilizacyjnych i prowadzenie badań w kluczowych dziedzinach. Duże znaczenie dla Małopolski ma również kolejna inwestycja w obszarze ochrony zdrowia – planowana jest bowiem budowa Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przygotowywana jest już infrastruktura techniczna dla utworzenia nowoczesnego ośrodka typu „Trauma Center”, spełniającego standardy obowiązujące w krajach UE oraz wymogi ustawy o ratownictwie medycznym. Ośrodek taki, wraz z obiektami UJ CM użytkowanymi przez Szpital Uniwersytecki, zapewni możliwość wielospecjalistycznego i szybkiego leczenia skutków urazów zarówno u pojedynczych ofiar wypadków, jak i w przypadku katastrof.

Nie zapomniano także o krakowskich i małopolskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w centrum Krakowa powstanie nowoczesny kompleks Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego, który znacznie poprawi warunki studiowania. Z MRPO dofinansowana zostanie także rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Marszałek Marek Nawara podkreśla, że także kultura jest ważnym elementem budowania silnej pozycji Małopolski. Bogata oferta kulturalna, miejsca, gdzie można prezentować kulturę oraz możliwość rozwoju własnych pasji i talentów, wpływa przecież nie tylko na atrakcyjność miejsca zamieszkania, lecz w dużym stopniu decyduje o atrakcyjności turystycznej i biznesowej miast i regionów. – Zakończyliśmy przebudowę Opery Krakowskiej, planujemy budowę w Krakowie nowoczesnej i prestiżowej siedziby filharmonii – wylicza Marek Nawara. – Obszary Krakowa trochę do tej pory zaniedbane zmienią się wkrótce nie do poznania dzięki budowie przy bulwarach wiślanych „Cricoteki” oraz nowoczesnego, wykorzystującego techniki multimedialne Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej.