Budżet gminy na wybranych przykładach

Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Palkija

Marek Nawara

Rozdział V. BUDŻET GMINY – zasady konstrukcji (na przykładzie Gminy Zielonki)

Budżet to podstawowy instrument gospodarki finansowej gminy. Składa się on z jednej strony z planu dochodów, a z drugiej z planu wydatków w danym roku obrachunkowym. Warunkiem podstawowym jest, by wydatki były zrównoważone z dochodami. Przystępując do opracowania budżetu, najpierw musimy więc oszacować przewidywane dochody. Dochody to środki finansowe, które gmina może uzyskać w danym roku. Pochodzą one z wielu źródeł.

W budżecie możemy wyróżnić:

– dochody własne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, czynsze dzierżawne, podatek dochodowy itp.);
– dotacje celowe (środki finansowe, które gmina otrzymuje na realizację zadań zleconych i powierzonych, np. wykonywanie zadań wynikających
z ustawy prawo budowlane; finansowanie służby zdrowia; dotacje na inwestycje komunalne);
– subwencja ogólna – kwota przeznaczona przez ministra finansów, mocno uzależniona od dochodów własnych;
– subwencja wyrównawcza – ma na celu wyrównywanie dysproporcji między gminami;
– subwencja oświatowa – przeznaczona na finansowanie oświaty w gminie.

Dochód gminy w znacznym stopniu uzależniony jest od koniunktury gospodarczej. Rozwój gospodarczy implikuje bezpośrednio wzrost dochodów gminy, recesja go ogranicza. Dochód zależy także wyraźnie od uchwalenia przez Radę Gminy stawek podatkowych. Dochód gminy jest podstawą do budowania planu wydatków. Zasadą prawa budżetowego jest równowaga dochodów i wydatków gminy.  Planujemy więc tyle wydatków, ile mamy planowanych dochodów. I tak określamy najpierw te wydatki, które są stałe i musimy je finansować. Do takich wydatków należą m.in.:

– utrzymanie szkół i przedszkoli,
– utrzymanie komunikacji zbiorowej,
– koszty oświetlenia ulicznego, – utylizacja odpadów komunalnych,
– finansowanie działalności kulturalnej i sportu,
– finansowanie zadań opieki społecznej,
– utrzymanie urzędu gminy.

Po wyliczeniu wszystkich stałych kosztów realizacji zadań bieżących gminy w jej różnych obszarach i po ich podliczeniu możemy zastanowić się, na co przeznaczyć pozostałą kwotę. Może dofinansujemy jakiś zaniedbany obszar funkcjonowania gminy? Resztę będzie można przeznaczyć na niezbędne remonty i inwestycje. Suma, którą będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, będzie w dużym uproszczeniu różnicą pomiędzy planowanym dochodem, a koniecznymi wydatkami wynikającymi z bieżącej działalności gminy. To zupełnie podobnie jak w naszym budżecie domowym. Kwotę tę powinniśmy jeszcze pomniejszyć o rezerwę budżetową. Przecież zawsze zdarzają się jakieś nieprzewidziane wydatki.

Budowanie planu inwestycyjnego uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Niektóre z nich to: – konieczność kontynuacji już rozpoczętych inwestycji, – wykonanie niezbędnych remontów, – zaangażowanie się społeczności lokalnej w realizację inwestycji (np. dofinansowanie przez mieszkańców zorganizowanych w komitetach społecznych), – rozpoczęcie nowych inwestycji, których realizacja może uzyskać wsparcie przez uzyskanie środków z zewnątrz, np. dotacje wojewody, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pożyczek i kredytów z innych instytucji finansowych (niestety trzeba je spłacać), – koncentracja środków i skracanie cykli inwestycyjnych. Można by pewnie wymienić jeszcze wiele różnych czynników. Najważniejszym determinantem wyboru jest jednak realizacja programu rozwoju gminy, uwzględniająca powyższe uwarunkowania.

Dla gminy Zielonki najważniejsze elementy strategii rozwoju to:

1. Kontynuowanie rozwoju bazy oświatowej.

2. Rozwój infrastruktury technicznej z ukierunkowaniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Głównym elementem strategii rozwoju gminy jest także koncentracja środków finansowych przeznaczonych na zadania przy założeniu wykorzystania wszystkich możliwych źródeł, które mogłyby wesprzeć zaangażowanie gminy i lokalnej społeczności. W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku mogą zaistnieć przesłanki wskazujące, że plan dochodów nieco się zwiększy lub może ograniczymy niektóre wydatki. Wtedy można będzie dokonać zmiany budżetu, a takie środki mogą być przeznaczone na dodatkowe zadania wcześniej niezaplanowane. Zbudowanie dobrego programu realizacji zadania, wskazanie wiarygodnych, o dużym prawdopodobieństwie źródeł jego finansowania, przy braku stabilnej polityki państwa przy finansowaniu gmin, nie jest łatwe. Przykłady roku ’94 i ’95 wskazują, że takie zjawiska ciągle występują. Na przykład: – ograniczenie finansowania inwestycji oświatowych przez MEN, – zmiany w systemie podatkowym w 1994 r. znacznie obniży dochód gminy z tytułu karty podatkowej, – ustawa o najmie i dodatkach mieszkaniowych zobowiązuje gminę do wypłacania dodatków bez możliwości uzyskania ich rekompensaty, – realizacja w roku 1995 zadań wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych bez przekazania dodatkowych środków na ich realizację. Dobry budżet to jednak ciągle dokonywanie wyborów, szukanie lepszych rozwiązań i kompromisów, podejmowanie trudnych decyzji i rozsądnych rezygnacji.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY BUDŻET GMINY ZIELONKI W 1995 ROKU
GMINA GRANICZĄCA Z KRAKOWEM
DOBRZE ROZWINIĘTY SEKTOR PRYWATNY
Ilość mieszkańców – 12 000

L.p.DOCHODYKWOTA%
1.Rolnictwo672 60010.1
2.Gospodarka Komunalna60 0000.9
3.Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne (dzierżawa i sprzedaż mienia)558 0008.4
4.Oświata i wychowanie – subwencja i dotacje1 796 56627.1
5.Opieka społeczna – dotacje329 0004.9
6.Różna działalność, obrona cywilna – dotacje650.0
7.Dochody od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek nie mających osobowości prawnej-podatki,
udziały Urzędów Skarbowych
2 506 00037.7
8.Administracja państwowa i samorządowa – dotacje48 1650.7
9.Różne rozliczenia – subwencja ogólna115 6641.7
10.Obrona narodowa5 0000.2
11.Pożyczki480 9007.3
12.Nadwyżki SUMA 6 640 061 100.0  68 1001.0
SUMA6 640 061100
L.p.WYDATKIKWOTA%
1.Rolnictwo1 114 50016.8
2.Transport300 0004.5
3.Gospodarka Komunalna640 5009.6
4.Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne90 0001.4
5.Oświata i wychowanie – subwencja i dotacje2 731 56641.2
6.Kultura, sztuka – dotacje na działalność130 9002.0
7.Opieka społeczna – dotacje492 4007.4
8.Kultura fizyczna i sport40 0000.6
9.Administracja państwowa i samorządowa957 20014.4
10.Bezpieczeństwo publiczne – Policja2 0000.1
11.Różne rozliczenia – rezerwa35 9950.5
12.Obrona narodowa5 0000.1
13.Spłata zobowiązań – kredytów100 0001.4
SUMA6 640 061100