Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego

Marek Nawara (wypowiedź przekazana do protokołu)
II Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego

W sierpniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął jednogłośnie „Strategię rozwoju województwa małopolskiego 2001-2006″. Dokument ten stał się podstawą dla przygotowania „Programu operacyjnego rozwoju regionalnego Małopolski 2001-2002″. W oparciu o powyższe opracowania Zarząd Województwa złożył w ubiegłym roku wniosek do rządowego „Programu Wsparcia”, a na początku 2001 roku rozpoczęły się negocjacje zmierzające do zawarcia „Kontraktu Wojewódzkiego”. Jest to element systemu umów podpisywanych przez samorządy województw z przedstawicielem rządu na sfinansowanie zadań służących rozwojowi województwa. „Strategia rozwoju Małopolski” zakłada, że rozwój województwa dokonywał się będzie w wyniku podniesienia kwalifikacji jego mieszkańców oraz kształtowania otwartych postaw wobec różnorakich podmiotów i procesów społeczno-ekonomicznych. Założenie to spowodowało wykreowanie, w ramach dokumentu, integralnego pola strategicznego, jakim jest: komunikacja i współpraca, gdzie jednym z celów strategicznych jest: infrastruktura konieczna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Idąc tym śladem zaproponowaliśmy do „Kontraktu Wojewódzkiego” trzy projekty informatyczne, z którymi, korzystając z okazji, chciałbym Państwa zapoznać. Są to projekty TeleTatry i TeleTarnów oraz zadanie przygotowania i wdrożenia pierwszego polskiego portalu regionalnego w sieci Internet. Realizacja projektów TeleTatry i TeleTarnów jest bezpośrednio związana z priorytetem: Wsparcie rozwoju infrastruktury dla Internetu Wojewódzkiego Programu Operacyjnego oraz z jego następującymi działaniami:

 • wspieranie realizacji projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
 • budowa regionalnej infostrady,
 • promocja łatwego dostępu do serwisów internetowych i sieci informatycznych,
 • poszerzenie sieci dostępu i modernizacji usług publicznych,
 • rozwój rynku teleinformatycznego,
 • rozwinięcie systemu publicznych terminali dostępowych do Internetu,
 • wsparcie budowy lokalnych i regionalnych serwisów informatycznych oraz wymiany informacji pomiędzy samorządami na drodze elektronicznej,
 • wsparcie działań edukacyjnych.
 • Produkty, jakie zamierzamy uzyskać w przypadku wdrożenia i zrealizowania projektu TeleTatry to:
 • wysokosprawna, wielofunkcyjna sieć teleinformatyczna,
 • wysokoprzepustowe łącze do krajowej sieci szkieletowej pomiędzy Krakowem a Zakopanem,
 • miejska i powiatowa sieć szkieletowa dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego oraz miasta Zakopane,
 • sieć dostępowa,
 • sieć teleinformatyczna o przepustowości 155 Mbit — 1 Gbit, 
 • sieć „teleośrodków” (wielofunkcyjne punkty umożliwiające mieszkańcom oraz turystom dostęp do usług i aplikacji, a w szczególności do Internetu),
 • centralna informacja i rezerwacja turystyczna dla Podhala i Tatr,
 • stałe łącza dostępowe o prędkości transmisji przynajmniej 128 kbit/s,
 • aplikacje m.in. do obsługi: karty mikroprocesorowej, monitoringu i zarządzania ruchem samochodowym, monitoringu i ochrony środowiska, rozwiązań z dziedziny telemedycyny, bezpieczeństwa turystów oraz odpowiednich służb Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz administracji lokalnej. Podobnie, choć nie tak samo, prezentuje się projekt TeleTarnów. W jego ramach zamierzamy uzyskać powszechny i szybki dostęp do Internetu.
 • Produktami będą:
 • rozwinięty system publicznych terminali internetowych,
 • system lokalnych serwisów informatycznych oraz rozbudowana sieć usług publicznych on-line,
 • wyższa jakość i dostępność usług turystycznych,
 • rozwinięty system edukacji informatycznej, w tym edukacji wyższej,
 • bogata oferta szkoleń informatycznych,
 • rozwój rynku teleinformatycznego (sprzęt, oprogramowanie., multimedia),
 • stworzenie możliwości nauczania na odległość,
 • utworzenie warunków dla telepracy,
 • poprawa jakości obsługi medycznej mieszkańców miasta i regionu,
 • usprawnienie obsługi mieszkańców przez administrację lokalną, zwłaszcza w zakresie całodobowego dostępu do informacji publicznej,
 • podniesienie jakości kształcenia poprzez prowadzenie telewykładów,
 • wprowadzenie osiągnięć telemedycyny, zwłaszcza w zakresie koronografii i diagnostyki obrazowej,
 • szerokie wdrożenie telemetrii oraz monitoringu obiektów,
 • utworzenie systemu rozproszonego monitoringu i ostrzegania w sytuacjach kryzysowych.

Nieco odrębny charakter ma projekt stworzenia i administrowania regionalnym portalem internatowym województwa małopolskiego. Zakłada on stworzeni serwisu informacji o miejscach pracy, terenach inwestycyjnych, możliwościach kooperacji w działalności gospodarczej; sieci informacji tury-stycznej i elektronicznej, sieci rezerwacji hoteli, informacji o ofercie edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej, inicjatywach obywatelskich, stanie ochrony środowiska itp.

Portal zawierałby:

 • zasób informacji o gminach, powiatach i województwie,
 • wystandaryzowany system informacji dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów,
 • zintegrowany z systemem krajowym, łatwy do przeszukiwania, zasób informacji o walorach kulturowych i turystycznych Małopolski,
 • informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój gospodarczy oraz przedsięwzięcia innowacyjne,
 • narzędzie komunikacji z mieszkańcami Małopolski za pomocą poczty elektronicznej („helpdesk”) — systemu odpowiedzi na pytania obywateli związane z zakresem informacji gromadzonych i przetwarzanych w portalu.

Ponadto Małopolska Sieć Informacyjna uwzględnia możliwość bezpośredniego aktualizowania, modyfikowania i wzbogacania zasobów informacyjnych portalu oraz wprowadzenie systemu szkoleń w zakresie współpracy z siecią i portalem. Regionalny portal internetowy powstanie w wyniku współpracy: jednostek samorządu terytorialnego (gmina — powiat — województwo), administracji wojewódzkiej, instytucji regionalnych (urząd statystyczny, RIO, samorządowe kolegium odwoławcze), organizacji (związki gmin, związki celowe, organizacje pozarządowe), agencji rozwoju, instytucji użyteczności publicznej oraz licznych innych partnerów regionalnych i lokalnych.

Etapami realizacji zadania będą:

 • zaprojektowanie i przygotowanie platformy informatycznej — z wykorzystaniem multiterminalowego dostępu do zasobów (komputery PC, palm-topy, telefony komórkowe z funkcją WAP),
 • zaprojektowanie architektury kontentowej (stale aktualizowany zasób informacji) oraz usługowej (system odpowiadania na pytania mieszkańców i kierowania ich wniosków do odpowiednich pod-miotów),
 • budowa sieci informacyjnej — grupy współpracowników w urzędach i instytucjach uprawnionych do bezpośredniego aktualizowania i wzbogacania zasobów,
 • przeszkolenie partnerów sieci w ramach szkoleń oraz kursów on-line, > montaż systemu do postaci działającego modelu,
 • wdrożenie — udostępnienie sieci,
 • audyt uwarunkowań prawnych,
 • audyt uwarunkowań terenowych.

Starałem się przekazać Państwu pewien zasób informacji o aktywności województwa małopolskiego w dziedzinie budowy społeczeństwa informacyjnego. Z pewnością nie wyczerpałem tematu. Mam jednak nadzieję, że udało mi się wzbudzić zainteresowanie dla naszych pomysłów, co może za-owocuje korespondencją pełną, jak sądzę, krytycznych i celnych uwag odnoszących się do spraw tu poruszanych. Podaję więc swój e-mail: mnaw@malopolska.mw.gov.pl.