Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie Jego zasobami stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju Gospodarczego i społecznego regionu

Marek Nawara

Ekologiczna Małopolska. Bezpłatny dodatek do Gazety Krakowskiej 19.10.2007

Województwo małopolskie charakteryzuje się niespotykanym w skali kraju bogactwem i różnicowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych, które są jego atutami. Problematyka ochrony środowiska wobec rosnących wymagań staje się więc szczególnie istotna zarówno dla mieszkańców naszego regionu jak i naszych gości.

Dzisiaj zagrożenia, jakie niesie za sobą gospodarka komunalna (ścieki, niska emisja w tym gwałtowny rozwój komunikacji, odpady) i rolnictwo stały się istotnymi problemami dla środowiska. Nie bez znaczenia jest fakt wzrostu konsumpcji indywidualnej (energia elektryczna, odpady opakowaniowe).

Nowa perspektywa finansowa na lata 2007-2013 daje szerokie możliwości pozyskiwania unijnych środków finansowych na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej czy konkurencyjności przedsiębiorstw. Podejmowane działania proekologiczne w poszczególnych obszarach zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatu, poprawy jakości życia oraz zachowania zasobów naturalnych, winny iść w parze ze wsparciem innowacyjności i wdrażaniem czystych i bezpiecznych technologii.

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska, jakim musi stawić czoła Małopolska, i możliwości sprostania tym wyzwaniom są ze sobą wzajemnie powiązane zależnościami ekologicznymi, ekonomicznymi oraz społecznymi. Kluczowym jest więc włączenie polityki ochrony środowiska do działalności gospodarczej, a przede wszystkim uaktywnienie tej sfery w życiu codziennym każdego z nas.

Wyrażam nadzieję, że Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XI/133/07 z dnia 24 września 2007 r., przyczyni się do osiągnięcia wysokich standardów ekologicznych w Małopolsce i będzie jednocześnie wzorem dla innych regionów w prowadzeniu polityki rozwoju ekonomicznego.