Specjalnie dla Kuriera Borzęckiego

Rozmowa z Markiem Nawarą – Marszałkiem Województwa Małopolskiego

Panie Marszałku niebawem ruszą nabory wniosków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na wsparcie w jakich obszarach mogą liczyć wiejskie gminy, takie jak Borzęcin?

Tak , liczne w Małopolsce gminy wiejskie mają szansę na szerokie wsparcie swoich inwestycji obejmujących przede wszystkim podstawową infrastrukturę społeczną oraz uporządkowanie ładu przestrzennego. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego samorządy gminne mogą otrzymać dofinansowanie np. na odnawianie centrów wsi poprzez poprawienie estetyk i obiektów użyteczności publicznej, budowę podstawowej infrastruktury komunalnej czy zagospodarowanie pustych przestrzeni na cele publiczne i gospodarcze. Ponadto gminy wiejskie mają szansę na dofinansowanie budowy czy modernizacji infrastruktury społecznej, w tym szczególnie szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi oraz obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych. co ważne, w ramach realizacji tych projektów będzie można budować i modernizować drogi dojazdowe do tych obiektów. Warto starać się również o pieniądze zarezerwowane na projekty z zakresu infrastruktur y środowisk a – budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, sortowni odpadów, wreszcie zabezpieczeń przed powodzią.

Rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964. Co było powodem przystąpienia do modernizacji inwestycji w tak szerokim zakresie?

Droga ta od dłuższego czasu stanowiła uciążliwość w komunikacji dla mieszkańców Borzęcina, a władze gminy od wielu lat zabiegały o jej remont. Droga wojewódzka nr 964 na odcinku Rylowa – Borzęcin – Wał Ruda posiada nawierzchnię jezdni zniszczoną w wyniku intensywnej eksploatacji (prowadzenie intensywnego ruchu pojazdów ciężarowych). Degradacji uległy krawędzie zbyt wąskich jezdni, jak na panujące warunki ruchu. W takiej sytuacji doraźne remonty cząstkowe nie przynoszą wymiernych efektów.  W związku z tym podjęta  została decyzja o modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Borzęcin (łącznie 5,5 km). Modernizacja drogi wojewódzkiej ma objąć również przebudowę chodnika. Przewidziano remont istniejącego ciągu pieszego. Gmina Borzęcin uczestniczy w realizacji tych robót poprzez swój udział finansowy.  Wystąpiła również z inicjatywą współpracy przy przygotowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia, co ma niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla realizacji tego zadania.

Jak Pan ocenia na przestrzeni lat rozwój gminy Borzęcin? Jak układa się współpraca z samorządem, jak również radnymi wojewódzkimi reprezentującymi ten region?

Gmina Borzęcin w ostatnich latach sporo środków finansowych przeznaczyła na oświatę i sport realizując niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Powstały nowe obiekty szkolne, hale sportowe. Inne obiekty przeszły gruntowny remont. Niewątpliwym sukcesem Borzęcina jest to, że funkcjonuje tutaj nowoczesna hala sportową o wymiarach olimpijskich (24 x 48). Gmina skutecznie wykorzystuje również fundusze przedakcesyjne, dzięki czemu udało się zmodernizować na jej terenie kilkanaście kilometrów dróg, zrealizować w części wodociągowanie. Sukcesem władz Borzęcina jest również to, że przeznacza się w budżecie sporo środków na inwestycje. Jest to jeden z wyższych wskaźników w regionie. Gmina podjęła też wyzwanie, jakim jest wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy i kanalizacja. Ambitnie, przy udziale środków unijnych modernizuje i buduje obiekty służące wykonywaniu działalności kulturalnej. Warto zobaczyć chociażby Dom Ludowy w Borzęcinie, budynek wielofunkcyjne w Bielczyczy ciekawy obiekt Domu Wiejskiego w Warysiu. Region brzeski posiada też swoją silną reprezentację w samorządzie województwa. To dobrze rokuje dla jego rozwoju.

Gościł Pan w Borzęcinie z końcem czerwca tego roku. Było to bardzo owocne spotkanie z samorządowcami regionu brzesko-tarnowskiego. Kiedy zatem możemy się spodziewać następnej wizyty.

Mile wspominam swoją wizytę w Borzęcinie w czerwcu. Spotkałem się tu z wójtami, radnymi powiatowymi i gminnymi oraz dyrektorami instytucji z terenu powiatu brzeskiego i tarnowskiego. Dyskutowaliśmy wówczas na temat możliwości i perspektyw współfinansowania zadań lokalnych w ramach funduszy strukturalnych oraz na temat Programu „Żwirownie”, który  ma na celu poprawę stanu dróg zniszczonych przez nadmierny ruch samochodowy, zwłaszcza ciężarówki transportujące kopaliny ze żwirowni. Chciałbym przywieźć do Borzęcina dobre wiadomości dla projektów zgłoszonych przez gminy. Sądzę, że będą one dobrze przygotowane i uzyskają wsparcie ze środków europejskich. Mam nadzieję, że okoliczności sprawią, iż w moim kalendarzu znajdzie się niedługo wizyta w Borzęcinie.

Kurier Borzęciński, nr 2 (46) październik 2007