Wielokulturowość Małopolski

Marek Nawara (wstęp)

Małopolska od zawsze była regionem pogranicza, w którym spotykały się różne kultury. Już pierwsi osadnicy na tych terenach handlowali z Rusią i Księstwem Wielkomorawskim, a i rzymscy kupcy podróżujący szlakiem bursztynowym nawiedzali te strony.

Dziś Małopolska to region wielokulturowy, którego liczne mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe współtworzą kulturowy krajobraz regionu. To Mała Ojczyzna dla mieszkających tu Ormian, Słowaków, Ukraińców, Żydów, Łemków i Romów.

Przekazuję Państwu publikację, będącą próbą przybliżenia kultury, tradycji i religii mniejszości, które zamieszkiwały i mieszkają nadal na terenie Małopolski. Mam nadzieję, że przygotowana publikacja pomoże nam lepiej zrozumieć naszą odmienność i zabierze nas w podróż po historii, która jest kluczem do zrozumienia tego regionu leżącego na styku północy z południem, wschodu i zachodu.

Być może po lekturze naszego wydawnictwa inaczej spojrzą Państwo na urocze, drewniane cerkwie rozrzucone w beskidzkim krajobrazie, na stare synagogi na stałe wpisane w architekturę małopolskich miast; być może czytelne staną się niezrozumiałe dotąd nazwy miejscowości, ulic…; a może nawet, inaczej smakować będą regionalne specjały.