Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000-2006

Szanowni Państwo,

Reforma ustroju państwa umożliwiła powstanie 16 województw – podmiotów polityki regionalnej. Samorząd województwa odpowiedzialny jest za rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Podstawowym instrumentem realizowania tej polityki jest strategia rozwoju województwa.
Mam zaszczyt przedstawić Państwu dokument „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego“. Pomimo naturalnych zróżnicowań subregionalnych i politycznych „Strategia“ została jednogłośnie przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 sierpnia 2000 roku. Stało się tak dzięki trwającej przeszło rok debacie publicznej poświęconej przyszłości Małopolski, w którą zaangażowani byli nie tylko liderzy wszystkich środowisk naszego regionu, ale także wielka rzesza mieszkańców Małopolski. Przeprowadzona debata publiczna miała na celu oparcie planów rozwoju województwa o rzeczywiste aspiracje i potrzeby mieszkańców. „Strategia“ wyznacza cele i priorytety rozwoju regionu na najbliższe lata. Koncentruje się na problemach o ponadlokalnym charakterze i jest podstawowym narzędziem kształtowania przyszłości naszego regionu. Jest to dokument programowy, który stanowi podstawę przyszłych działań podejmowanych przez władze województwa. „Strategia Rozwoju“ jest dokumentem dynamicznym. Będzie realizowana przy pomocy tworzonych programów wojewódzkich. Programy te będą z kolei podstawą przygotowywanych tzw. kontraktów regionalnych zawieranych pomiędzy rządem, a samorządem województwa.
W imieniu województwa małopolskiego przekazuję dokument, który będzie przydatny w planowanych i podejmowanych przez Państwa przedsięwzięciach związanych z rozwojem naszego regionu.